Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Splend (Opdrachtnemer). Het adres van Splend is Europalaan 400-5, 3526 KS Utrecht, met het KvK-nummer 80815790. Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen via info@splend.nl, +31 30 7603322 of per post. Splend heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Opdrachtnemer.
   2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
   3. De overeenkomst voor Opdrachtnemer betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

   1. De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.
   2. Onder instemming wordt bedoeld: de overeenkomst is (digitaal) ondertekend, of daar is schriftelijk akkoord voor gegeven per e-mail.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

   1. De aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn hooguit 4 weken geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
   2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
   3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten expliciet én schriftelijk overeenkomen dat aanbiedingen en offertes ook gelden voor nabestellingen.

Artikel 4 – Prijs

   1. De genoemde prijzen op aanbiedingen, offertes en facturen van Opdrachtnemer zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de kostprijzen die op dat moment bekend zijn. Verhogingen hiervan, die door de Opdrachtnemer niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
   3. Het tarief wordt vastgesteld  op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
   4. Tenzij beide partijen niet overeenkomen een tarief volgens bestede uren te hanteren, kunnen ze een vaste prijs overeenkomen voor de dienstverlening.
   5. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
   6. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
   7. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Opdrachtnemer gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Opdrachtgever tijdig te weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 5 – Prijsindexering 

   1. De overeengekomen prijzen en uurtarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
   2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurtarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Opdrachtgever.

Artikel 6 – Betaling

   1. Opdrachtgever moet altijd binnen 30 dagen na factuurdatum betalen, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
   2. Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
   3. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
   4. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
   5. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Opdrachtnemer.
   6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
   7. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Opdrachtnemer te betalen.

Artikel 7 – Contractsduur

   1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

   1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
   2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
   3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk meegedeelde redelijke termijn.

Artikel 9 – Derden

   1. Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

   1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed opdrachtnemerschap uitvoeren.
   2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
   3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.
   5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

   1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
   2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
   3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

   1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
   2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
   3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in geval van opschorting of ontbinding vanwege het niet nakomen van verplichtingen door Opdrachtgever schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

   1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
   2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verschuldigd) in één of meerdere van de volgende gevallen:
    1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
    2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
    3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
    4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
    5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 – Overmacht

   1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
   2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
   3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

   1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
   2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
   3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 16 – Garanties

   1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
   2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
   3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer niets aan kan doen.

 

Artikel 17 – Klachten

   1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
   2. Als Opdrachtgever een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
   3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
   4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden, tenzij dit redelijkerwijs niet van opdrachtnemer gevergd kan worden.
   5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Verzekering

   1. Opdrachtgever is verplicht geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Opdrachtnemer die bij Opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
   2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

   1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
   2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
   3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde.
   4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
   5. De beperkingen van de aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 20 – Vrijwaring

   1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
   2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
   3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Verjaringstermijn

   1. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

   1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
   2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
   3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding als Opdrachtnemer hem vertrouwelijke informatie verstrekt. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 23 – Geheimhouding

   1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
   2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
   3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 24 – Niet-overname personeel

   1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van Opdrachtnemer (of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 25 – Nietigheid

   1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 26 – Strijdige clausule

   1. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

   1. Uitsluitend het Nederlands recht.

Artikel 28 – Bevoegde rechter

  1. Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Overeenkomst van Opdracht de onderstaande voorwaarden van toepassing. Artikel 1. Algemeen 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker. Artikel 2. Doeleinden van de verwerking
 1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 3. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtnemer
 1. Ten aanzien van de in Artikel 2 genoemde verwerkingen zal Opdrachtnemer zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 2. Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen worden aangeleverd.
 3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Opdrachtnemer die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermings- effectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
 1. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Unie verwerken. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is slechts toegestaan naar landen die conform de AVG een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van een verwerking buiten de Europese Unie, tenzij dit bij wet verboden is.
 2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.
Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Opdrachtnemer worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 3. Opdrachtnemer is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers
 1. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Opdrachtnemer zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.
Artikel 7. Beveiliging
 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Opdrachtnemer neemt in ieder geval de volgende maatregelen: Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie of daaraan vergelijkbare technologie De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot bevoegd personeel
 3. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Opdrachtnemer ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
Artikel 8. Meldplicht
 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Opdrachtnemer, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtnemer spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg; Wat is de (voorgestelde) oplossing; Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn; Contactgegevens voor de opvolging van de melding; Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder). Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Opdrachtnemer voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Opdrachtnemer hieraan meewerken en kan Opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening brengen. Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
 1. Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Opdrachtnemer zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 11. Audit
 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Opdrachtnemer. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 1. Opdrachtnemer zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 2. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 3. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.
Artikel 12. Duur en opzegging
 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Opdrachtnemer de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.